Pro Hereditate Catholica

„Pro Hereditate Catholica” „Par Katolisko Mantojumu”  — ir Romas rita Sv. Pija X Priesteru Brālības (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii XFSSPX) un Bizantijas-slāvu rita Svētā Jāņa, Kunga Priekšteča, Brālības (Fraternitas Sancti Ioannis Praecursoris DominiFSIPD), kā arī Rīgas grieķu katoļu studītu regulas Svētā Krusta klostera (Rigense Greco-catholicum Monasterium Monialium e Regula Studitarum Venerabilis et Vivificantis Crucis Domini) kopīgi veidots projekts.

Turot augstu godā katoliskās Baznīcas mantojumu un degot svētās ilgās, lai ikvienam gan Latvijas teritorijā, gan ārpus tās būtu brīvi pieejamas tās bagātības — svētā Tradīcija,

tās lex credendi — ὀρθοδοξία (orthodoxia) — vienmēr un visur nemainīgi sludinātā katoliskā ticība,

tās lex orandi — ὀρθοπραξία (orthopraxia) — Baznīcas liturģija un visu laiku Svētā Mise,

tās cildenāko bērnu lex vivendi piemērs,

tiek veidota šī mājas lapa, lai tiem, kas interesējas par katoļu Baznīcu, darītu pieejamu tās mācību; lai katoļticīgie varētu labāk iepazīt un prast aizstāvēt savu ticību un rastu atbildes uz izaicinājumiem, ko met pasaule; lai palīdzētu atpazīt un cīnīties ar mūsdienās izplatītajām maldu mācībām.

Esam pateicīgi un mīlam šo zemi, kas daudziem no mums ir dzimtene, bet citiem — ne bez Dieva apredzības dota mājvieta. Bet mūsu ideāli neaprobežojas ar humānistiskām, nacionālām vai „cilvēktiesību cīnītāju” idejām. Kristus Karaļa valstība un Dieva „tiesības” ir mūsu primārā vērtība. Viņš ir Patiesība, kas dara brīvu gan cilvēku, gan tautu, kuru labklājība un laime var būt vienīgi pakļautībā Viņa gribai.

Ar dziļu pateicību un mīlestību raugāmies uz laiku, kad šo zemi sauca par Livoniju, kad arī mūsu zemi, kas līdz šim atradās pagānisma tumsībā un atšķirtībā, beidzot sasniedza Kristus Gaisma un Patiesība. Mēs godinām un vēlamies sekot to pašaizliedzīgo Dieva kalpu piemēram, kas upurēja savu dzīvi, lai arī šeit dzīvojušās ciltis nonāktu Mātes — svētās katoliskās Baznīcas — klēpī un vienībā ar visiem tās bērniem. Tādēļ arī mūsu zemei piešķirtajā titulā Terra Mariana, tās veltīšanā Vissvētākajai Jaunavai Marijai, redzam nevis kādu vēsturisku atavismu, bet gan pašu Dieva apredzības un žēlastības plānu visai reliģiskajai, sociālajai un pat politiskajai dzīvei.

Svētā Bertolda, Livonijas bīskapa, aizbildnībā, jaunuzbūvētā Katoliskās Tradīcijas Garīgā Centra kapelā, zem viena jumta kalpojot gan Romas, gan Bizantijas rita katoļu garīdzniekiem un ticīgajiem, lietojot atšķirīgas liturģiskās valodas, tomēr savstarpējā mīlestībā un cieņā, apliecinām vienu katolisko ticību. Šo regulāri svinēto dievkalpojumu laiki gan rietumu, gan austrumu ritā ir norādīti šajā mājas lapā.

Atbalstīt Sv. Pija X Priesteru Brālību Latvijā, Sv. Jāņa, Kunga Priekšteča Brālību un Sv. Bertolda, Livonijas Bīskapa, Garīgo Centru var ziedojot

KATOLISKĀS TRADĪCIJAS ATBALSTA FONDAM (KTAF) „PRO HEREDITATE”:

KATOLISKĀS TRADĪCIJAS ATBALSTA FONDS PRO HEREDITATE
Reg No. 40008191780
Bank: Swedbank AS
SWIFT code: HABALV22
IBAN: LV91HABA0551032999816