Katoliskās mācības pamatprincipi

  • Katoļu Baznīca ir dievišķas izcelsmes
  • Katoļu Baznīca ir vienīgais Pestīšanas šķirsts
  • Katoļu Baznīca ir redzama un nemaldīga
  • Baznīca ir balstīta uz Pēteri un viņa pēctečiem
  • Pāvesta vara Kristus baznīcā ir vienīgi „celšanai, bet ne graušanai” (II Kor 13:10).
  • Baznīca Mācība nevar mainīties
  • Maldīgo reliģiju pārstāvjiem nav patiesās ticības
  • Cilvēciskais likums ir pakļauts dievišķajam likumam