Maija dievkalpojums Vissvētākās Jaunavas Marijas godam

Vissvētākā Sakramenta godināšana

In honorem SS. Sacramenti
O salutáris Hostia,
quæ cæli pandis ostium,
bella premunt hostília;
da robur, fer auxílium.
Uni trinóque Domino
sit sempitérna gloria:
qui vitam sine término
nobis donet in patria. Amen.
Ak, augsti teiktā Hostija,
kas debess vārtus atvēra,
mēs ienaidnieku vajāti;
mums palīdzību neliedzi.
Lai gods Dievam Trīsvienīgam
un pateicība mūžam skan.
Dod svētlaimību mūžībā
mums visiem debess tēvijā. Amen.

Fatimas Enģeļa lūgšana

Oratio Angeli a Fatima
Deus meus, in te credo, te adóro, tibi confído, te amo! Pro illis, qui non credent, non adórant, non confídent, et non amant veniam supplico.
Sanctíssima Trinitas, Pater, Filius et Spiritus Sanctus, profúnde te adóro; tibi offero Pretiosíssimum Corpus, Sanguinem, Animam et Divinitátem Iesu Christi, præséntem in totis tabernáculis mundi, in reparatióne contumeliárum, sacrilegiórum, et neglegentiárum, quibus offénditur. Per infiníta merita Sacratíssimi Cordis Iesu et Immaculátæ Cordis Maríæ conversiónem peccatórum peto.
Mans Dievs, es ticu uz Tevi, es pielūdzu Tevi, es ceru uz Tevi, es mīlu Tevi. Es lūdzu piedošanu par tiem, kas uz Tev netic, kas Tevi nepielūdz, kas uz Tevi necer un kas Tevi nemīl.
Vissvētā Trīsvienība, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, es Tevi dziļi pielūdzu un upurēju Tev Jēzus Kristus Visdārgo Miesu, Asinis, Dvēseli un Dievišķību, kas ir klāt visos tabernākulos uz zemes, kā gandarījumu par noziegumiem, svētuma apgānīšanu un vienaldzību, ar ko Viņš tiek apvainots. Vissvētās Jēzus Sirds un Bezvainīgās Marijas Sirds nebeidzamo nopelnu dēļ es lūdzu no Tevis nabaga grēcinieku atgriešanos.

Rožukronis Jaunavas Marijas godam

Rosarium B. M. V.

Svētā Krusta zīme

Signum crucis
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
R. Amen.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
R. Amen.

Apustuļu ticības apliecinājums

Symbolum Apostolorum
Credo in Deum Patrem omnipoténtem, Creatórem cæli et terræ. Et in Iesum Christum Filium eius unicum, Dominum nostrum: qui concéptus est de Spiritu Sancto, natus ex María Virgine, passus sub Pontio Piláto, crucifíxus, mortuus et sepúltus: descéndit ad inferos; tertia die resurréxit a mortuis; ascéndit ad cælos; sedet ad dexteram Dei Patris omnipoténtis: inde ventúrus est iudicáre vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclésiam cathólicam, Sanctórum communiónem, remissiónem peccatórum, carnis resurrectiónem, vitam ætérnam. Amen.
Es ticu uz Dievu, Visvareno Tēvu, debess un zemes Radītāju. Un uz Jēzu Kristu, Viņa vienīgo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs; sēž pie Dieva Visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz Svēto Garu, svēto katolisko Baznīcu. Svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos, mūžīgo dzīvi. Amen.

Kunga lūgšana

Oratio Dominicæ
Pater noster, qui es in cælis, Sanctificétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra.
Panem nostrum quotidiánum da nobis hodie. Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem: sed libera nos a malo. Amen.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien; un piedod mums mūsu parādus, ka arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.

Enģeļa sveiciājums

Salutatio Angelica
Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedícta tu in muliéribus et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

Vissv. Trīsvienības pagodināšana

Doxologia Minor
Gloria Patri, et Filio, et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper: et in sæcula sæculórum. Amen.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.

Fatimas lūgšana

Oratio Fatimæ
O mi Iesu, dimítte nobis debita nostra, libera nos ab igne inférni, condúc in cælum omnes animas, præsértim illas quæ maxime indigent misericórdia tua. Amen.
Ak, mans Jēzu, piedod mums mūsu grēkus un izglāb mūs no elles uguns, aizved visas dvēseles uz debesīm, it īpaši tās, kurām visvairāk vajadzīga Tava žēlsirdība.

I. Rožukroņa Priecīgie noslēpumi

I. Mysteria Rosarii gaudiosa
1. In primo mystério gaudióso, annuntiatiónem Beátæ Maríæ Virgini contemplámur et humilitátem petimus.
2. In secúndo mystério gaudióso, visitatiónem Beátæ Maríæ Virginis contemplámur et amórem fratrum petimus.
3. In tertio mystério gaudióso, nativitátem Salvatóris nostri Iesu Christi contemplámur et amórem paupertátis petimus.
4. In quarto mystério gaudióso, præsentatiónem Domini nostri Iesu Christi in templo contemplámur et obediéntiam petimus.
5. In quinto mystério gaudióso, inventiónem pueri Iesu inter doctóres contemplámur et gratiam semper inquiréndi Deum petimus.
1. Pirmajā priecīgajā noslēpumā apcerēsim pasludināšanu Vissvētākajai Jaunavai Marijai un izlūgsim pazemību.
2. Otrajā priecīgajā noslēpumā apcerēsim Vissvētākās Jaunavas Marijas apmeklēšanu un izlūgsim tuvākmīlestību.
3. Trešajā priecīgajā noslēpumā apcerēsim mūsu Pestītāja Jēzus Kristus dzimšanu un izlūgsim nabadzības mīlestību.
4. Ceturtajā priecīgajā noslēpumā apcerēsim mūsu Kunga Jēzus Kristus upurēšanu svētnīcā un izlūgsim paklausību.
5. Piektajā priecīgajā noslēpumā apcerēsim Bērna Jēzus atrašanu starp Rakstu mācītājiem un izlūgsim pastāvīgas Dieva meklēšanas žēlastību.

II. Rožukroņa Sāpīgie noslēpumi

II. Mysteria dolorosa
1. In primo mystério doloróso, oratiónem et agoníam Domini nostri Iesu Christi in horto contemplámur et contritiónem pro peccátis nostris petimus.
2. In secúndo mystério doloróso, flagellatiónem Domini nostri Iesu Christi contemplámur et mortificatiónem corporum nostrórum petimus.
3. In tertio mystério doloróso, coronatiónem spinis Domini nostri Iesu Christi contemplámur et mortificatiónem supérbiæ petimus.
4. In quarto mystério doloróso, baiulatiónem crucis Domini nostri Iesu Christi contemplámur et patiéntiam in tribulatióne petimus.
5. In quinto mystério doloróso, crucifixiónem Salvatóris nostri Iesu Christi contemplámur et gratiam dedéndi nosmetípsos ad redemptiónem animárum petimus.
1. Pirmajā sāpīgajā noslēpumā apcerēsim mūsu Kunga Jēzus Kristus lūgšanu un asins sviedrus Ģetzemanes dārzā un izlūgsim nožēlu par mūsu grēkiem.
2. Otrajā sāpīgajā noslēpumā apcerēsim mūsu Kunga Jēzus Kristus šaustīšanu un izlūgsim miesas mērdēšanas tikumu.
3. Trešajā sāpīgajā noslēpumā apcerēsim mūsu Kunga Jēzus Kristus kronēšanu ar ērkšķiem un izlūgsim lepnības mērdēšanas tikumu.
4. Ceturtajā sāpīgajā noslēpumā apcerēsim mūsu Kunga Jēzus Kristus krusta nešanu un izlūgsim pacietību pārbaudījumos.
5. Piektajā sāpīgajā noslēpumā apcerēsim mūsu Pestītāja Jēzus Kristus sišanu krustā un izlūgsim žēlastību ziedoties dvēseļu pestīšanas darbam.

III. Rožukroņa Augstās godības noslēpumi

III. Mysteria gloriosa
1. In primo mystério glorióso, resurrectiónem Dómini nostri Iesu Christi contemplámur et increméntum fídei pétimus.
2. In secúndo mystério glorióso, ascensiónem Domini nostri Iesu Christi in cælum contemplámur et desidérium supernórum petimus.
3. In tertio mystério glorióso, missiónem Spiritus Sancti in discípulos contemplámur et zelum animárum petimus.
4. In quarto mystério glorióso, assumptiónem Beátæ Maríæ Virginis in cælum contemplámur et gratiam bene moriéndi petimus.
5. In quinto mystério glorióso, coronatiónem Beátæ Maríæ Virginis in cælo contemplámur et fidúciam in María Regína nostra petimus.
1. Pirmajā augstās godības noslēpumā apcerēsim mūsu Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanos un izlūgsim ticības izaugsmi.
2. Otrajā augstās godības noslēpumā apcerēsim mūsu Kunga Jēzus Kristus uzkāpšanu debesīs un izlūgsim ilgas pēc debesīm.
3. Trešajā augstās godības noslēpumā apcerēsim Svētā Gara nosūtīšanu pār mācekļiem un izlūgsim degsmi dvēseļu pestīšanas darbā.
4. Ceturtajā augstās godības noslēpumā apcerēsim Vissvētākajai Jaunavai Marijas uzņemšanu debesīs un izlūgsim laimīgas nāves žēlastību.
5. Piektajā augstās godības noslēpumā apcerēsim Vissvētākās Jaunavas Marijas kronēšanu debesīs un izlūgsim paļāvību uz Mariju, mūsu Ķēniņieni.

Lūgšana Sv. Miķelim

Oratio ad S. Michael
Sancte Michaël Archángele, defénde nos in prælio; contra nequítiam et insídias diáboli esto præsídium. Imperet illi Deus, supplices deprecámur: tuque, Princeps milítiæ cæléstis, satanam aliósque spiritus malígnos, qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo, divina virtúte in infernum detrúde.
R. Amen.
Svētais erceņģeli Miķeli, aizstāvi mūs cīņā; esi mūsu sargs pret velna ļaunumu un viltībām. Dievs lai pavēl viņam, tā mēs pazemīgi lūdzam: bet tu debesu kara pulku vadoni, iedzen sātanu un citus ļaunos garus, kas klejo pa pasauli dvēseļu samaitāšanai, ar dievišķo spēku ellē.
R. Amen.

Litānija Vissvētākajai Jaunavai Marijai

Litaniæ Lauretanæ
Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
R. Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
R. Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
R. Christe, exaudi nos.
Pater de caelis, Deus,
R. Miserere nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus,
R. Miserere nobis.
Spiritus Sancte Deus,
R. Miserere nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus,
R. Miserere nobis.
Sancta Maria,
R. Ora pro nobis.
Sancta Dei Genetrix, …
Sancta Virgo virginum, …
Mater Christi, ...
Mater Divinæ gratiæ, …
Mater purissima, …
Mater castissima, …
Mater inviolata, …
Mater intemerata, ….
Mater amabilis, …
Mater admirabilis, …
Mater boni Consilii, …
Mater Creatoris, …
Mater Salvatoris, …
Virgo prudentissima, …
Virgo veneranda, …
Virgo prædicanda, …
Virgo potens, …
Virgo clemens, …
Virgo fidelis, …
Speculum iustitiæ, …
Sedes sapientiæ, …
Causa nostrae lætitiæ, …
Vas spirituale, …
Vas honorabile, …
Vas insigne devotionis, …
Rosa mystica, …
Turris Davidica, …
Turris eburnea, …
Domus aurea, …
Fœderis arca, …
Ianua cæli, …
Stella matutina, …
Salus infirmorum, …
Refugium peccatorum, …
Consolatrix afflictorum, …
Auxilium Christianorum, …
Regina Angelorum, …
Regina Patriarcharum, …
Regina Prophetarum, …
Regina Apostolorum, …
Regina Martyrum, …
Regina Confessorum, …
Regina Virginum, …
Regina Sanctorum omnium, …
Regina sine labe originali concepta, …
Regina in caelum assumpta,...
Regina Sacratissimi Rosarii, …
Regina pacis, …
Regina Terræ Mariánæ,...
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
R. Parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
R. Exaudi nos, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
R. Miserere nobis.
V. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus.
Concede nos famulos tuos, quæsumus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere: et gloriosa beatæ Mariæ semper Virginis intercessione, a praesenti liberari tristitia, et æterna perfrui lætitia. Per Christum Dominum nostrum.
R. Amen.
Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
R. Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.
Kristu, klausi mūs.
R. Kristu, klausi mūs.
Kristu, uzklausi mūs.
R. Kristu, uzklausi mūs.
Dievs Tēvs no debesīm,
R. Apžēlojies par mums.
Dievs Dēls pasaules Pestītājs,
R. Apžēlojies par mums.
Dievs Svētais Gars,
R. Apžēlojies par mums.
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,
R. Apžēlojies par mums.
Svētā Marija,
R. Lūdz par mums.
Svētā Dieva Dzemdētāja, …
Svētā jaunavu Jaunava, …
Kristus Māte, …
Dievišķās žēlastības Māte, …
Visskaidrākā Māte, …
Visšķīstākā Māte, …
Neaizskartā Māte, …
Nevainīgā Māte, …
Vismīļākā Māte, …
Brīnišķā Māte, …
Laba padoma Māte, …
Radītāja Māte, …
Pestītāja Māte, …
Visgudrākā Jaunava, …
Godināmā Jaunava, …
Slavējamā Jaunava, …
Spēcīgā Jaunava, …
Labsirdīgā Jaunava, …
Uzticīgā Jaunava, …
Taisnības spogulis, …
Gudrības sēdeklis, …
Mūsu līksmības cēlonis, …
Garīgais trauks, …
Godājamais trauks, …
Izcilais dievkalpošanas trauks, …
Mistiskā roze, …
Dāvida tornis, …
Ziloņkaula tornis, …
Zelta nams, …
Derības šķirsts, …
Debesu vārti, …
Rīta auseklis, …
Slimnieku veselība, …
Grēcinieku patvērums, …
Noskumušo iepriecinātāja, …
Kristīgo palīdzība, …
Eņģeļu Ķēniņiene, …
Patriarhu Ķēniņiene, …
Praviešu Ķēniņiene, …
Apustuļu Ķēniņiene, …
Mocekļu Ķēniņiene, …
Apliecinātāju Ķēniņiene, …
Jaunavu Ķēniņiene, …
Visu svēto Ķēniņiene, …
Bez iedzimtās vainas ieņemtā Ķēniņiene, …
Debesīs uzņemtā Ķēniņiene, …
Svētā Rožukroņa Ķēniņiene, …
Miera Ķēniņiene, …
Māras zemes Ķēniņiene, …
Dieva Jērs, kas deldē pasaules grēkus,
R. Saudzi mūs, Kungs.
Dieva Jērs, kas deldē pasaules grēkus,
R. Uzklausi mūs, Kungs.
Dieva Jērs, kas deldē pasaules grēkus,
R. Apžēlojies par mums.
V. Lūdz par mums svētā Dieva Dzemdētāja,
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.
Lūgsimies.
Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam: dod, lai mūsu, Tavu kalpu, dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela, un caur slavējamo svētīgās, vienmēr Jaunavas Marijas aizbildniecību mēs vienmēr tiktu atbrīvoti no laicīgām skumjām un baudītu mūžīgo prieku. Caur Kristu, mūsu Kungu.
R. Amen.

Tavā patvērumā

Sub tuum presídium
Sub tuum presídium confúgimus, Sancta Dei Génitrix, nostras deprecationes ne despícias in necessitátibus, sed a perículis cunctis líbera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. O Domina nostra, Mediatrix nostra, Advocata nostra, Consolatrix nostra. Tuo Filio nos reconcilia, Tuo Filio nos commenda, Tuo Filio nos representa.
Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva Dzemdētāja; nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām, Tu godināmā un svētītā Jaunava; mūsu Valdniece, mūsu Vidutāja, mūsu Aizbildinātāja! Izlīdzini mūs ar savu Dēlu, novēli mūs savam Dēlam, stādi mūs savam Dēlam priekšā.

Uzupurēšanās Vsv. J. Marijas Sirdij

Svātō Tāva Pija XII lyugšona, ar kuru vyss pasauļs teik nūvālāts Bezvaineigōs Jaunovas Marijas Sirdei.
Mes pasaļaunam Tovai Bezvaineigai Sirdei un upurejam sevi šamā ciļvēces vēstures vyssmogōkajā stuņdē. Tōpēc mes vīnojamēs ar svātū Bazneicu, ar Tova dīviškō Dāla paslāptū mīsu, kas tik daudz cīš, asiņoj un skumst. Mes vīnojamēs kūpā ar vysu pasauli. Pasauļs ir sovu grāku upurs, šausmeigas nasadareibas plūseits, līsmoj naida gunī.
Tevi, o Mōte, aizkar daudz pasauļa drupas, Tovu Sirdi mōc sōpes un bailes, kū cīš tāvi un mōtes, laulōti draugi, brōli un navaineigi bārni; Tevi nūspīž pošūs zīda godūs iznycynōtōs cylvāku dzeiveibas, mūceiti un mērstūši cylvāki un daudzas dvēseles, kas atsarūn brīsmōs pazust uz myužim.
Tu, žālsirdeibas mōte, izlyudz mums nu Dīva mīru. Bet vysvairōk izlyudz mums tū žēlesteibu, kas spēj pōrveidōt dvēseles vīnā ocumirklī, izlyudz tū žēlesteibu, kas sagōdoj, tyvynoj un nūdrūsynoj mīru. Mīra kēnenīne, dūd apbruņōtajam pasauļam mīru, pēc kura tautas ilgojās, dūd mīru, kas bolstōs uz patīseibu, taisneigumu un Kristus mīlesteibu. Dūd pasauļam īrūču un dvēseles mīru, lai ar mīru un kōrteibu nōktu Dīva vaļsteiba.
Snēdz sovu patvārumu naticeigajim un tim, kas guļ nōves ānā; dōvynoj jim mīru. Ļaun pōri jim uzlēkt patīseibas saulei. Ļaun, lai jī kūpā ar mums pasauļa Pesteitōja prīškā atkōrtoj vōrdus: „Gūds lai ir Dīvam augstumūs un vērs zemes mīrs lobas grybas cylvākim.“
Mes lyudzam par tautom, kas moldu un nasadareibas ir škērtas, bet seviški par tom, kas Tev aplīcynoj sevišku pīmiņu. Dūd jom mīru. Atved jōs atpakaļ pi vīna Kristus gonomō pulka zam vīna gona.
lzlyudz mīru un pylnu breiveibu svātajai Dīva Bazneicai. Aizkavej pīaugūšū jaunpogōnisma vilni. Ticeigajūs vairoj mīlesteibu uz škeisteibu, kristeigus principus ikdīnas dzeivē un apostoliskū dedzeibu. Ļaun, lai tūs skaits, kas kolpoj Dīvam, pīaug nūpalnūs un daudzumā.
Tova dīviškō Dāla Jezus Kristus Sirdei ir nūvālāts pasauļs un vysa cylvāku ciļts. Uz Jū lai mes vysi līkam cereibas! Lai Jys ir par uzvaras un glōbšonas zeimi un ceļu. Tai mes veļtejam sevi uz myužim Tovai Bezvaineigajai Sirdei, Tu pasauļa Mōte un Kēnenīne! Tova mīlesteiba un patvārums lai veicynoj Dīva vaļsteibas uzvaru. Vysas tautas sovstarpejā mīra un samīrynōtas ar Dīvu lai svēteigi Tevi slavej.
Ar Tevi kūpā lai jōs dzīd nu vīnas pasauļa molas leidz ūtrai myužeigu slaves dzīsmi: Muna dvēsele augsti slavej Kungu, — aiz mīlesteibas un pateiceibas Jezus Sirdei. Vīneigi Jymā var atrast patīseibu, dzeiveibu un mīru. Amen.
Svētā Rožukroņa Karaliene, ticīgo palīgs, cilvēces patvērums, uzvarētāja visās mūsu Kunga cīņās!
Pazemīgi lūgdamies mēs krītam ceļos Tava goda krēsla priekšā, stiprā cerībā, ka atradīsim Tavu žēlsirdību, saņemsim žēlastību un vajadzīgo palīdzību, un ka pašreizējos spaidos Tu mūs ņemsi savā aizsardzībā, ne jau mūsu nopelnu dēļ, ar kuriem nevaram lepoties, bet vienīgi Tavas Mātes sirds neizmērojamās labsirdības dēļ.
Šai baigajā cilvēces vēstures stundā mēs paļaujamies uz Tevi un veltījam sevi Tev, Tavai Bezvainīgajai Sirdij, vienoti ar svēto Baznīcu, Tava Jēzus mistisko Miesu, kas cieš un asiņo tik daudzos savos locekļos un tik daudzējādā veidā tiek mocīta, – vienoti arī ar visu pasauli, kas bez žēlastības plosa sevi nesaticībā, degdama naida ugunīs, – pati savas noziedzības upuris.
Lai Tava Sirds iežēlojas par tik lielu materiālu un garīgu postu; par tik daudzām sāpēm un bēdām, ko izcieš tēvi un mātes, vīri un sievas, brāļi un māsas, nevainīgie bērni; par tik daudz dzīvībām, kas tiek nopļautas pašos ziedu gados; par tik daudz cilvēku miesām, kas drausmīgās kaujās tiek saplosītas gabalos; par tik daudz dvēselēm, kas tiek nomocītas un tvīkst nāves mokās, par tik daudzām, kas atrodas mūžīgās pazušanas briesmās!
Ak, žēlsirdības Māte, izlūdz no Dieva mums mieru un par visām lietām to žēlastību, kas vienā acumirklī spēj pārvērst cilvēku sirdis, žēlastību, kas mieru sagatavo, to noslēdz un nodrošina! Ak, miera Karaliene, lūdzies par mums, un dod karā satrakotai pasaulei mieru, pēc kura tautas tā ilgojas, mieru patiesība, taisnībā un Kristus mīlestībā. Liec apklust ieročiem un nes mieru dvēselēm, lai Dieva valstība izplatītos netraucētā kārtībā!
Ņem savā aizsardzībā neticīgos un visus tos, kas vēl arvien atrodas nāves ēnā. Dod viņiem mieru, lai arī pār tiem uzlēktu patiesības Saule un, vienoti ar mums, tie varētu apliecināt vienīgā pasaules Pestītāja priekšā: Gods Dievam augstībā un miers zemes virsū labas gribas cilvēkiem! (Lk 2:14).
Dod mieru tautām, kas sevi sašķēlušas maldos un nesaticībā, sevišķi tām, kas Tev parāda sevišķu dievbijību, kur nav nevienas mājas, kur savulaik nebūtu cieņā turēta Tava godājamā svētbilde. Ved tās atpakaļ pie Kristus vienīgā ganāmpulka, īstā un vienīgā Gana vadībā.
Gādā mieru un pilnīgu brīvību Dieva svētajai Baznīcai; savaldi jaunpagānisma trakojošos plūdus; modini ticīgajos šķīstības mīlestību un izkop viņos kristīgo dzīvi un apustulisko dedzību, lai tās tautas, kas Dievam kalpo, pieņemtos nopelnos un skaitā.
Un beidzot, tā kā Baznīca un visa cilvēce tika upurētas Tava Jēzus Sirdij, lai tās uz viņu visas cerības likdamas redzētu viņā sev uzvaras zīmi un pestīšanas ķīlu; līdzīgi arī mēs uz visiem laikiem sevi upurējam Tev, Tavai bez vainīgai Sirdij, ak, mūsu Māte un visas pasaules Karaliene, lai Tava mīlestība un aizsardzība paātrinātu Dieva valstības uzvaru, un visas tautas, samierinājušās savā starpā
un ar Dievu, lai piesauktu Tevi kā svēto un kopā ar Tevi, no vienas pasaules malas uz otru, raidītu mūžīgo slavas, mīlestības un pateicības dziesmu Jēzus Sirdij, jo vienīgi viņā var atrast patiesību, dzīvību un mieru. Amen.

Lūgšana Sv. Jāzepam

Oratio ad S. Ioseph
Ad te beáte Ioseph, in tribulatióne nostra confúgimus, atque imploráto Sponsæ tuæ sanctíssimæ auxílio, patrocínium quoque tuum fidénter expóscimus. Per eam, quæsumus, quæ te cum immaculáta Virgine Dei Genetríce coniúnxit, caritátem, perque patérnum, quo Puerum Iesum ampléxus es, amórem, supplices deprecámur, ut ad hereditátem, quam Iesus Christus acquisívit Sanguine suo, benígnus respícias, ac necessitátibus nostris tua virtúte et ope succúrras. Tuére, o Custos providentíssime divínæ Famíliæ, Iesu Christi sóbolem eléctam; prohibe a nobis, amantíssime Pater, omnem errórum ac corruptelárum luem; propítius nobis, sospitátor noster fortíssime, in hoc cum potestáte tenebrárum certámine e cælo adésto; et sicut olim Puerum Iesum e summo eripuísti vitæ discrímine, ita nunc Ecclésiam sanctam Dei ab hostílibus insídiis atque ab omni adversitáte defénde: nosque síngulos perpétuo tege patrocínio, ut ad tui exémplar et ope tua suffúlti, sancte vivere, pie emori, sempiternámque in cælis beatitúdinem assequi possímus.
R. Amen.
Pie tevis, svētais Jāzep, mēs steidzamies savās bēdās un, Tavas vissvētās Līgavas palīdzību piesaukuši, paļāvīgi lūdzam arī tavu aizbildniecību. Tās mīlestības dēļ, kas tevi vienoja ar bezvainīgo Jaunavu, Dieva Dzemdētāju, un tās tēvišķās gādības dēļ, ar kuru tu apkopi Bērniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, uzlūko žēlīgi Jēzus Kristus asinīm atpirkto mantojumu un palīdzi mums ar savu spēcīgo pārstāvību mūsu vajadzībās. Sargi, Dieva aizgādības dotais svētās ģimenes sargs, izredzētos Jēzus Kristus bērnus; izglāb mūs, vismīļākais Tēvs no ikvienas samaitāšanas un maldiem; ar debesu spēku stiprini žēlīgi mūs, spēcīgais Palīdzētāj, cīņā ar tumsības spēkiem. Un kā tu citkārt izglābi bērniņu Jēzu no draudošām nāves briesmām, tā tagad aizstāvi svēto Dieva Baznīcu pret ienaidnieku uzbrukumiem un ikvienu nelaimi. Uzņem mūs visus savā pastāvīgā patvērumā, ka mēs, pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības spēcināti, varētu dievbijīgi dzīvot, svētīgi nomirt un iemantot mūžīgo līksmību debesīs.
R. Amen.

Novenna par tiem, kas šogad tiks iesvētīti par priesteriem Sv. Pija X Priesteru Brālībā

Preces novemdiales pro confratribus hoc anno ordinandis
V. Orémus pro omnibus confrátribus in Fraternitáte hoc anno ordinándis:
Spiritus Sancte Deus, pater caritátis et Deus consolatiónis,
R. Respice, quæsumus, famulos tuos qui, die ordinatiónis suæ sacerdotális, munerum tuórum abundántiam sunt acceptúri. Effúnde super eos oleum caritátis tuae et gratiæ, quo dignióres tanta misericórdia reddántur. Amen.
Lūgsimies par tiem, kas šogad tiks iesvētīti par priesteriem mūsu Priesteru Brālībā:
Svētais Gars, mīlestības un mierinājuma Dievs.
Uzlūko, Tevi lūdzam, tavus kalpus, kuri dienā, kad tiks iesvētīti par priesteriem, saņems Tavu žēlastību pārpilnību. Izlej pār viņiem savas mīlestības un žēlastības eļļu, lai viņi kļūtu šīs cēlās dāvanas cienīgi. Amen.
vel:
V. Oremus pro confrátribus nostris ordinándis:
Largíre, quæsumus, Domine, famulis tuis virtútum sacerdotálium dona.
R. Cinge eos cingulo fortitúdinis; da eis cor sapiens et animum illuminátum; exórna eos donórum tuórum gratia septifórmi, ut digni altáris minístri et fidéles in Christi Regis servítio milites effécti, animas immortáles salváre valeant. Amen.
Lūgsimies par mūsu brāļiem, kas gatavojas saņemt priesteru svētības:
Mēs Tevi lūdzam, Kungs, apveltī savus kalpus ar priesteriskajiem tikumiem.
Apjoz viņu gurnus ar spēku; dod viņiem gudru sirdi un apgaismotu prātu; rotā viņus ar Tavām septiņveidu dāvanām, lai viņi, kļuvuši par cienīgiem altāra kalpiem un uzticīgiem Kristus Ķēniņa kareivjiem, spētu vest uz pestīšanu nemirstīgās dvēseles. Amen.
V./ R. Domine, da nobis sacerdótes.
V./ R. Domine, da nobis sanctos sacerdótes.
V./ R. Domine, da nobis multos sanctos sacerdótes.
V./ R. Domine, da nobis multas sanctas vocatiónes religiósas.
V./ R. Domine, da nobis multas sanctas famílias cathólicas.
V. Sancte Pie decime, R. Ora pro nobis.
Kungs, dod mums priesterus.
Kungs, dod mums svētus priesterus.
Kungs, dod mums daudz svētu priesteru.
Kungs, dod mums daudz svētu aicinājumu uz mūku kārtu.
Kungs, dod mums daudz svētu katolisku ģimeņu.
Svētais Pij X, lūdz par mums.

Tantum ergo Sacraméntum

Tantum ergo Sacraméntum
venerémur cernui:
et antíquum documéntum
novo cedat ritui:
præstet fides suppleméntum
sensuum deféctui.
Genitóri, Genitóque
laus et iubilátio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedíctio:
procedénti ab utróque
compar sit laudátio. Amen.
Šo tad lielo Noslēpumu
galvas liecot pielūgsim.
Lai griež vecā kalpošana
ceļu jaunai iekārtai.
Ticība lai papildina,
ko še nespēj jutekļi.
Dievam Tēvam un Tā Dēlam
lai ir gods ar gavilēm,
Garam, kas no abiem iziet,
skani slava mūžīga.
Pateicīgas slavas balsis
Dievam Trīsvienam lai skan. Amen.
V. Panem de cœlo præstitísti eis. [Allelúia]
R. Omne delectaméntum in se habéntem. [Allelúia]
Orémus:
Deus, qui nobis sub Sacraménto mirábili, passiónis tuæ memóriam reliquísti: tribue, quæsumus, ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra mystéria venerári, ut redemptiónis tuæ fructum in nobis iugiter sentiámus. Qui vivis et regnas in sæcula sæculórum.
R. Amen.
Debess maizi Tu devi viņiem [Alleluja].
Kas sevī satur visu prieku [Alleluia].
Lūgsimies.
Dievs, kas brīnišķīgajā Sakramentā esi mums atstājis savu ciešanu piemiņu: mēs tevi lūdzam, dod mums Tavas Miesas un Asins svētos noslēpumus tā godināt, ka mēs arvien varam sevī sajust Tavas pestīšanas augļus. Kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
R. Amen.

Slavinājumi, lai gandarītu par Dieva zaimošanu

Laudes in blasphemiarum reparationem
Benedíctus Deus. Benedíctum Nomen Sanctum eius.
Benedíctus Iesus Christus, verus Deus et verus Homo.
Benedíctum Nomen Iesu.
Benedíctum Cor eius sacratíssimum.
Benedíctus Sanguis eius pretiosíssimus.
Benedíctus Iesus in sanctíssimo altáris Sacraménto.
Benedíctus Sanctus Spiritus, Paráclitus.
Benedícta excélsa Mater Dei, María sanctíssima.
Benedícta sancta eius et immaculáta Concéptio.
Benedícta eius gloriósa Assúmptio.
Benedíctum nomen Maríæ, Virginis et Matris.
Benedíctus sanctus Ioseph, eius castíssimus Sponsus.
Benedíctus Deus in Angelis suis, et in Sanctis suis.
Lai slavēts Dievs. Lai slavēts Viņa Svētais Vārds.
Lai slavēts Jēzus Kristus, patiess Dievs un patiess Cilvēks.
Lai slavēts Jēzus Vārds.
Lai slavēta Viņa Vissvētā Sirds.
Lai slavēta Viņa Visdārgā Asins.
Lai slavēts Jēzus Vissvētākajā Altāra Sakramentā.
Lai slavēts Svētais Gars Iepriecinātājs.
Lai slavēta cildenā Dieva Māte, Vissvētākā Marija.
Lai slavēta Viņas svētā un Bezvainīgā Ieņemšana.
Lai slavēta Viņas godpilnā Uzņemšana debesīs.
Lai slavēts Marijas, Jaunavas un Mātes Vārds.
Lai slavēts svētais Jāzeps, Viņas visšķīstais Līgavainis.
Lai slavēts Dievs Viņa Eņģeļos un Svētajos.
vai:
Cor Jesu Sacratíssimum, miserére nobis.
Cor Maríæ Immaculátum, ora pro nobis.
Visusvētā Jēzus Sirds, apžēlojies par mums.
Bezvainīgā Marijas Sirds, lūdz Dievu par mums.