Rožukronis Jaunavas Marijas godam

Rosarium B. M. V.

Svētā Krusta zīme

Signum crucis
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
R. Amen.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
R. Amen.

Apustuļu ticības apliecinājums

Symbolum Apostolorum
Credo in Deum Patrem omnipoténtem, Creatórem cæli et terræ. Et in Iesum Christum Filium eius unicum, Dominum nostrum: qui concéptus est de Spiritu Sancto, natus ex María Virgine, passus sub Pontio Piláto, crucifíxus, mortuus et sepúltus: descéndit ad inferos; tertia die resurréxit a mortuis; ascéndit ad cælos; sedet ad dexteram Dei Patris omnipoténtis: inde ventúrus est iudicáre vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclésiam cathólicam, Sanctórum communiónem, remissiónem peccatórum, carnis resurrectiónem, vitam ætérnam. Amen.
Es ticu uz Dievu, Visvareno Tēvu, debess un zemes Radītāju. Un uz Jēzu Kristu, Viņa vienīgo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs; sēž pie Dieva Visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz Svēto Garu, svēto katolisko Baznīcu. Svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos, mūžīgo dzīvi. Amen.

Kunga lūgšana

Oratio Dominicæ
Pater noster, qui es in cælis, Sanctificétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra.
Panem nostrum quotidiánum da nobis hodie. Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem: sed libera nos a malo. Amen.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien; un piedod mums mūsu parādus, ka arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.

Enģeļa sveiciājums

Salutatio Angelica
Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedícta tu in muliéribus et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

Vissv. Trīsvienības pagodināšana

Doxologia Minor
Gloria Patri, et Filio, et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper: et in sæcula sæculórum. Amen.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.

Fatimas lūgšana

Oratio Fatimæ
O mi Iesu, dimítte nobis debita nostra, libera nos ab igne inférni, condúc in cælum omnes animas, præsértim illas quæ maxime indigent misericórdia tua. Amen.
Ak, mans Jēzu, piedod mums mūsu grēkus un izglāb mūs no elles uguns, aizved visas dvēseles uz debesīm, it īpaši tās, kurām visvairāk vajadzīga Tava žēlsirdība.

I. Rožukroņa Priecīgie noslēpumi

I. Mysteria Rosarii gaudiosa
1. In primo mystério gaudióso, annuntiatiónem Beátæ Maríæ Virgini contemplámur et humilitátem petimus.
2. In secúndo mystério gaudióso, visitatiónem Beátæ Maríæ Virginis contemplámur et amórem fratrum petimus.
3. In tertio mystério gaudióso, nativitátem Salvatóris nostri Iesu Christi contemplámur et amórem paupertátis petimus.
4. In quarto mystério gaudióso, præsentatiónem Domini nostri Iesu Christi in templo contemplámur et obediéntiam petimus.
5. In quinto mystério gaudióso, inventiónem pueri Iesu inter doctóres contemplámur et gratiam semper inquiréndi Deum petimus.
1. Pirmajā priecīgajā noslēpumā apcerēsim pasludināšanu Vissvētākajai Jaunavai Marijai un izlūgsim pazemību.
2. Otrajā priecīgajā noslēpumā apcerēsim Vissvētākās Jaunavas Marijas apmeklēšanu un izlūgsim tuvākmīlestību.
3. Trešajā priecīgajā noslēpumā apcerēsim mūsu Pestītāja Jēzus Kristus dzimšanu un izlūgsim nabadzības mīlestību.
4. Ceturtajā priecīgajā noslēpumā apcerēsim mūsu Kunga Jēzus Kristus upurēšanu svētnīcā un izlūgsim paklausību.
5. Piektajā priecīgajā noslēpumā apcerēsim Bērna Jēzus atrašanu starp Rakstu mācītājiem un izlūgsim pastāvīgas Dieva meklēšanas žēlastību.

II. Rožukroņa Sāpīgie noslēpumi

II. Mysteria dolorosa
1. In primo mystério doloróso, oratiónem et agoníam Domini nostri Iesu Christi in horto contemplámur et contritiónem pro peccátis nostris petimus.
2. In secúndo mystério doloróso, flagellatiónem Domini nostri Iesu Christi contemplámur et mortificatiónem corporum nostrórum petimus.
3. In tertio mystério doloróso, coronatiónem spinis Domini nostri Iesu Christi contemplámur et mortificatiónem supérbiæ petimus.
4. In quarto mystério doloróso, baiulatiónem crucis Domini nostri Iesu Christi contemplámur et patiéntiam in tribulatióne petimus.
5. In quinto mystério doloróso, crucifixiónem Salvatóris nostri Iesu Christi contemplámur et gratiam dedéndi nosmetípsos ad redemptiónem animárum petimus.
1. Pirmajā sāpīgajā noslēpumā apcerēsim mūsu Kunga Jēzus Kristus lūgšanu un asins sviedrus Ģetzemanes dārzā un izlūgsim nožēlu par mūsu grēkiem.
2. Otrajā sāpīgajā noslēpumā apcerēsim mūsu Kunga Jēzus Kristus šaustīšanu un izlūgsim miesas mērdēšanas tikumu.
3. Trešajā sāpīgajā noslēpumā apcerēsim mūsu Kunga Jēzus Kristus kronēšanu ar ērkšķiem un izlūgsim lepnības mērdēšanas tikumu.
4. Ceturtajā sāpīgajā noslēpumā apcerēsim mūsu Kunga Jēzus Kristus krusta nešanu un izlūgsim pacietību pārbaudījumos.
5. Piektajā sāpīgajā noslēpumā apcerēsim mūsu Pestītāja Jēzus Kristus sišanu krustā un izlūgsim žēlastību ziedoties dvēseļu pestīšanas darbam.

III. Rožukroņa Augstās godības noslēpumi

III. Mysteria gloriosa
1. In primo mystério glorióso, resurrectiónem Dómini nostri Iesu Christi contemplámur et increméntum fídei pétimus.
2. In secúndo mystério glorióso, ascensiónem Domini nostri Iesu Christi in cælum contemplámur et desidérium supernórum petimus.
3. In tertio mystério glorióso, missiónem Spiritus Sancti in discípulos contemplámur et zelum animárum petimus.
4. In quarto mystério glorióso, assumptiónem Beátæ Maríæ Virginis in cælum contemplámur et gratiam bene moriéndi petimus.
5. In quinto mystério glorióso, coronatiónem Beátæ Maríæ Virginis in cælo contemplámur et fidúciam in María Regína nostra petimus.
1. Pirmajā augstās godības noslēpumā apcerēsim mūsu Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanos un izlūgsim ticības izaugsmi.
2. Otrajā augstās godības noslēpumā apcerēsim mūsu Kunga Jēzus Kristus uzkāpšanu debesīs un izlūgsim ilgas pēc debesīm.
3. Trešajā augstās godības noslēpumā apcerēsim Svētā Gara nosūtīšanu pār mācekļiem un izlūgsim degsmi dvēseļu pestīšanas darbā.
4. Ceturtajā augstās godības noslēpumā apcerēsim Vissvētākajai Jaunavai Marijas uzņemšanu debesīs un izlūgsim laimīgas nāves žēlastību.
5. Piektajā augstās godības noslēpumā apcerēsim Vissvētākās Jaunavas Marijas kronēšanu debesīs un izlūgsim paļāvību uz Mariju, mūsu Ķēniņieni.

Lūgšana Sv. Miķelim

Oratio ad S. Michael
Sancte Michaël Archángele, defénde nos in prælio; contra nequítiam et insídias diáboli esto præsídium. Imperet illi Deus, supplices deprecámur: tuque, Princeps milítiæ cæléstis, satanam aliósque spiritus malígnos, qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo, divina virtúte in infernum detrúde.
R. Amen.
Svētais erceņģeli Miķeli, aizstāvi mūs cīņā; esi mūsu sargs pret velna ļaunumu un viltībām. Dievs lai pavēl viņam, tā mēs pazemīgi lūdzam: bet tu debesu kara pulku vadoni, iedzen sātanu un citus ļaunos garus, kas klejo pa pasauli dvēseļu samaitāšanai, ar dievišķo spēku ellē.
R. Amen.

Lūgšana Sv. Jāzepam

Oratio ad S. Ioseph
Ad te beáte Ioseph, in tribulatióne nostra confúgimus, atque imploráto Sponsæ tuæ sanctíssimæ auxílio, patrocínium quoque tuum fidénter expóscimus. Per eam, quæsumus, quæ te cum immaculáta Virgine Dei Genetríce coniúnxit, caritátem, perque patérnum, quo Puerum Iesum ampléxus es, amórem, supplices deprecámur, ut ad hereditátem, quam Iesus Christus acquisívit Sanguine suo, benígnus respícias, ac necessitátibus nostris tua virtúte et ope succúrras. Tuére, o Custos providentíssime divínæ Famíliæ, Iesu Christi sóbolem eléctam; prohibe a nobis, amantíssime Pater, omnem errórum ac corruptelárum luem; propítius nobis, sospitátor noster fortíssime, in hoc cum potestáte tenebrárum certámine e cælo adésto; et sicut olim Puerum Iesum e summo eripuísti vitæ discrímine, ita nunc Ecclésiam sanctam Dei ab hostílibus insídiis atque ab omni adversitáte defénde: nosque síngulos perpétuo tege patrocínio, ut ad tui exémplar et ope tua suffúlti, sancte vivere, pie emori, sempiternámque in cælis beatitúdinem assequi possímus.
R. Amen.
Pie tevis, svētais Jāzep, mēs steidzamies savās bēdās un, Tavas vissvētās Līgavas palīdzību piesaukuši, paļāvīgi lūdzam arī tavu aizbildniecību. Tās mīlestības dēļ, kas tevi vienoja ar bezvainīgo Jaunavu, Dieva Dzemdētāju, un tās tēvišķās gādības dēļ, ar kuru tu apkopi Bērniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, uzlūko žēlīgi Jēzus Kristus asinīm atpirkto mantojumu un palīdzi mums ar savu spēcīgo pārstāvību mūsu vajadzībās. Sargi, Dieva aizgādības dotais svētās ģimenes sargs, izredzētos Jēzus Kristus bērnus; izglāb mūs, vismīļākais Tēvs no ikvienas samaitāšanas un maldiem; ar debesu spēku stiprini žēlīgi mūs, spēcīgais Palīdzētāj, cīņā ar tumsības spēkiem. Un kā tu citkārt izglābi bērniņu Jēzu no draudošām nāves briesmām, tā tagad aizstāvi svēto Dieva Baznīcu pret ienaidnieku uzbrukumiem un ikvienu nelaimi. Uzņem mūs visus savā pastāvīgā patvērumā, ka mēs, pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības spēcināti, varētu dievbijīgi dzīvot, svētīgi nomirt un iemantot mūžīgo līksmību debesīs.
R. Amen.
Sv. Pija X Priesteru Brālībā Rožukroni noslēdz ar sekojošām lūgšanām:
V./ R. Domine, da nobis sacerdótes.
V./ R. Domine, da nobis sanctos sacerdótes.
V./ R. Domine, da nobis multos sanctos sacerdótes.
V./ R. Domine, da nobis multas sanctas vocatiónes religiósas.
V./ R. Domine, da nobis multas sanctas famílias cathólicas.
V. Sancte Pie decime, R. Ora pro nobis.
Kungs, dod mums priesterus.
Kungs, dod mums svētus priesterus.
Kungs, dod mums daudz svētu priesteru.
Kungs, dod mums daudz svētu aicinājumu uz mūku kārtu.
Kungs, dod mums daudz svētu katolisku ģimeņu.
Svētais Pij X, lūdz par mums.

Kunga Eņģelis

Angelus Domini (extra tempus Paschale)
Angelus Domini nuntiávit Maríæ.
R. Et concépit de Spiritu Sancto.
Ave Maria...
V. Ecce ancílla Domini.
R. Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...
V. Et Verbum caro factum est.
R. Et habitávit in nobis.
Ave Maria...
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.
V. Kunga Eņģelis pasludināja Marijai.
R. Un tā ieņēma no Svētā Gara.
Esi sveicināta, Marija...
V. Redzi, es esmu Kunga kalpone.
R. Lai man notiek pēc Tava vārda.
Esi sveicināta, Marija...
V. Un Vārds ir tapis miesa.
R. Un dzīvojis starp mums.
Esi sveicināta, Marija...
V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja.
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.
Orémus. Gratiam tuam, quæsumus, Domine, mentibus nostris infúnde; ut qui, Angelo nuntiánte, Christi Filii tui Incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis gloriam perducámur. Per eúmdem Christum Dominum nostrum.
R. Amen.
Lūgsimies. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, ielej savu žēlastību mūsu sirdīs, lai mēs, kuriem Eņģeļa sludināšanā ir zināma tapusi Kristus, Tava Dēla, Iemiesošanās, ar viņa ciešanām un krustu tiekam novadīti augšāmcelšanās godībā. Caur to pašu Kristu, mūsu Kungu.
R. Amen.

Debess Karaliene

Regina cæli (tempore Paschali)
Regina cæli, lætáre, allelúia:
R. Quia quem meruísti portáre, allelúia.
V. Resurréxit sicut dixit, allelúia.
R. Ora pro nobis Deum, allelúia.
V. Debess Karaliene, līksmojies, alleluja:
R. Tas, ko Tu kā bērnu nesi, alleluja,
V. Augšām cēlies ir, kā teicis, alleluja,
R. Lūdz Dievu par mums, alleluja.
V. Gaude et lætáre Virgo María, allelúia.
R. Quia surréxit Dominus vere, allelúia.
V. Priecājies un līksmojies, Jaunava Marija, alleluja.
R. Jo Kungs ir patiesi augšām cēlies, alleluja.
Oremus.
Deus qui per resurrectiónem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum lætificáre dignátus es: præsta, quǽsumus, ut per eius Genetrícem Virginem Maríam, perpétuæ capiámus gaudia vitæ. Per eúmdem Christum Dominum nostrum.
R. Amen.
Lūgsimies.
Dievs, Tev ir labpaticis ar sava Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanos iepriecināt pasauli; mēs Tevi lūdzam, dod mums caur viņa Māti Jaunavu Mariju baudīt mūžīgās dzīvošanas, priekus. Caur to pašu Kristu, musu Kungu.
R. Amen.
Divínum auxílium maneat semper nobíscum.
R. Amen.
Dieva palīdzība lai ir ar mums vienmēr.
R. Amen.