Sv. Atanāzija ticības apliecinājums

Quicumque — Symbolum Athanasium

(1) Katram, kurš grib tikt pestīts, visupirms ir nepieciešams turēties pie katoliskās ticības,
(2) kuru, ja kāds nesaglabās veselu un neaptraipītu, bez kādām šaubām tiks pazudināts uz mūžiem.

(3) Katoliskā ticība ir, ka mēs godinām vienu Dievu Trīsvienībā un Trīsvienību vienībā,
(4) nedz savienojot personas, nedz arī būtību sadalot.
(5) Viena persona ir Tēva, cita ir Dēla un cita ir Svētā Gara,
(6) bet Tēva, Dēla un Svētā Gara dievišķība ir viena, vienlīdzīga godā un līdz-mūžīga majestātē.
(7) Kāds ir Tēvs, tāds ir Dēls un tāds ir Svētais Gars.

(8) Neradīts ir Tēvs, neradīts ir Dēls, neradīts ir Svētais Gars.
(9) neizdibināms ir Tēvs, neizdibināms ir Dēls, un neizdibināms ir Svētais Gars.
(10) Mūžīgs ir Tēvs, mūžīgs ir Dēls, mūžīgs ir Svētais Gars,
(11) tomēr ne trīs ir mūžīgie, bet viens mūžīgs.
(12) kā, ne trīs ir neradīti, un ne trīs neizdibināmi, bet viens neradīts, un viens neizdibināms.
(13) Līdzīgi, visvarens ir Tēvs, visvarens ir Dēls, un visvarens ir Svētais Gars;
(14) tomēr ne trīs ir visvareno, bet viens visvarenais.
(15) Tā ir Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars,
(16) un tomēr nav trīs Dievu, bet viens Dievs.
(17) Tāpat arī Kungs Tēvs, Kungs Dēls, un Kungs Svētais Gars,
(18) un tomēr nav trīs Kungu, bet viens ir Kungs.

(19) Jo, kā kristīgā patiesība pieprasa mums atzīt katru personu atsevišķi par Dievu un Kungu,
(20) tā katoliskā ticība aizliedz mums teikt, ka ir trīs Dievi vai trīs Kungi.

(21) Tēvs ne no viena nav tapis, nedz radīts, nedz dzemdināts.
(22) Dēls ir no Tēva vienīgā, nedz tapis, nedz radīts, bet dzemdināts.
(23) Svētais Gars ir no Tēva un Dēla, nedz tapis, nedz radīts, nedz dzemdināts, bet no tiem iziet.

(24) Tādējādi viens ir Tēvs, ne trīs Tēvi, viens ir Dēls, ne trīs Dēli, viens ir Svētais Gars, ne trīs Svētie Gari.
(25) Un šajā Trīsvienībā nav neviens pirmais vai pēdējais, nav neviens lielāks vai mazāks.
(26) Visas trīs personas ir līdz-mūžīgas un vienlīdzīgas.
(27) Tādējādi no visa, kas ir minēts iepriekš izriet, ka gan Trīsvienībai Vienībā, gan Vienībai Trīsvienībā ir jātop godinātai.
(28) Tam, kurš vēlas kļūt pestīts, tā pienākas domāt par Trīsvienību.

(29) Bet, lai iegūtu mūžīgo pestīšanu, ir nepieciešams arī, lai stingri ticam tam, ka mūsu Kungs Jēzus Kristus ir iemiesojies.

(30) Tā ir patiesa ticība, kad ticam un apliecinām, ka mūsu Kungs Jēzus Kristus Dieva Dēls, ir Dievs un ir cilvēks:
(31) Dievs, no Tēva būtnes pirms visiem mūžiem dzemdināts, un cilvēks no mātes būtnes laikā dzemdināts.
(32) Pilnīgs Dievs un pilnīgs cilvēks, kuru sastāda saprātīga dvēsele un cilvēciska miesa.
(33) Pēc dievišķības līdzīgs Tēvam, bet zemāks par Tēvu pēc cilvēcības.
(34) Kas, lai gan ir Dievs un cilvēks, tomēr nav divi, bet viens Kristus.
(35) Viens, ne caur dievišķības pārtapšanu par miesu, bet Dievam uzņemot (sevī) cilvēciskumu,
(36) viens pilnībā, nevis caur būtību sajaukšanos, bet caur personu vienotību.

(37) Jo kā saprātīga dvēsele un miesa ir viens cilvēks, tā Dievs un cilvēks ir viens Kristus,
(38) kurš cietis mūsu pestīšanas dēļ, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem,
(39) uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas, no kurienes atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
(40) Ar Viņa atnākšanu visi cilvēki celsies no mirušajiem savās miesās un dos atbildi par saviem darbiem;
(41) un tie, kas labu darījuši, ieies mūžīgajā dzīvē, bet kas ļaunu — mūžīgajā ugunī.

(42) Šī ir katoliskā ticība, kurai ja kāds uzticīgi un stingri neticēs, nevar tikt pestīts. Amen.