Par brīvību

Katoļiem, kas vēlas saprast patieso cilvēka brīvības dabu sabiedrībā, ir jāpārzina vairākas enciklikas. Katra katoļa sirdsapziņai būtu jābalstās uz mūžīgajiem principiem, kas atspoguļoti šajās enciklikās, lai tie netiktu maldināti un ar viltus mācībām netiktu novirzīti no patiesības ceļa.

Zemāk minētās enciklikas atgādina, ka nevar pastāvēt patiesa brīvība, kas nav saskaņā ar mūžīgo un dabisko likumu. Tāpat, ir pilnīgs absurds apgalvot, ka Kristus ir atsevišķu cilvēku, atsevišķu indivīdu Karalis, bet ne sabiedrības Karalis. Tajās ir jo skaidri parādīts, ka Dieva plāns attiecībā uz visiem cilvēkiem un visām tautām ir patiesa brīvība sabiedrībā, kas vienoti atzīst Kristu par savu Karali, saskaņā ar paša Kristus vārdiem:

„Un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.”

Vai zināt, ka katoļu Baznīca ir nosodījusi principus, uz kuriem balstās mūsdienu plurālistiskā sabiedrībā?
Kas ir politiskās varas avots? Šī enciklikā parāda, ka, ja politiskā vara nāktu no cilvēkiem, vispār nepastāvētu nekādas varas, un ka vienīgais reālais politiskās varas pamats ir Dievs.
Bez Dieva kā politiskās varas pamata paliek vienīgi vairākuma tirānija, kuru nesaista nekāds morālais likums, un patiesās brīvības zaudēšana ir neizbēgama. Tieši tāpēc cīņā pret abortiem un citiem sociālajiem ļaunumiem, mēs atsaucamies uz Dieva likumu, nevis uz vairākuma gribu.
  • DiuturnumEng  — Leons XIII, 1881.g. 29. jūnijā
Kāpēc vienkārša loģika pieprasa, lai ikviena valsts būtu katoliska.
Kāpēc mūsdienīgais brīvības jēdziens ir sociālā pašnāvība, un ir faktiski verdzības forma.
Par Dieva noteikto valsts varas lomu dvēseļu pestīšanas veicināšanā.
Kāpēc dažādu reliģiju "brālība" plurālistiskā sabiedrībā ir iluzora.
Kāpēc neviena cilvēciska organizācija pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas parauga nespēj nest mieru pasaulē.
Kāpēc Katoliskās Baznīcas varas noliegšana no valsts varu puses var beigties vienīgi ar valsts pašiznīcināšanos.
LASĪTEng   par prezidentu — mocekli Garsiju Moreno, kurš veltīja savu dzīvi lai celtu ticību un labklājību Ekvadorā.
LASĪTEng
Šis lielais valstsvīrs atjaunoja katolisko ticību un materiālo labklājību Ekvadorā, paredzēja savu nāvi no tā saukto "liberāļu" rokām, kuri nicināja Baznīcu un patieso brīvību Kristus Karaļa pakļautībā. Viņa publiski deklarētais mērķis bija padarīt Desmit baušļus par savas zemes likumu.
Garsija Moreno reiz rakstīja Svētajam Tēvam: „Svētais Tēvs, būt ienīstam un apmelotam manas mīlestības dēļ pret Dievišķo Pestītāju ir mana lielākā bagātība! Kāda laime būtu saņemt jūsu svētību debesu žēlastībai izliet savas asinis par Viņu, kas būdams Dievs, bija gatavs izliet savas asinis par mums pie Krusta!”
Viņa pazīstamais izteiciens ir: „Dieva un Baznīcas ienaidnieki var nogalināt mani, bet Dievs nemirst” (Dios no muere).
„Brīvības” cīnītāji noslepkavoja Garsiju Moreno viņam izejot no baznīcas, kur viņš tikko bija pavadījis laiku Vissvētākajā Sakramenta adorācijā.