Par galvenajiem ticības apliecinājumiem

Kristīgās ticības pamata patiesības, kuras Dievs mums ir devis caur atklāsmi, īsumā ir atrodamas tā sauktajos Ticības Apliecinājumos jeb Simbolos. Vārds "simbols" grieķu valodā nozīmē zīmi, pazīmi, īpatnību: Ticības Simbola patiesības atšķir kristiešus no neticīgajiem. Pirmējais ticības apliecinājums parasti tiek saukts par Apustulisko, jo tika sastādīts jau ļoti agri un ietver sevī mācību, ko sludināja apustuļi. Bez Apustuliskā ticības apliecinājuma ir vēl vairāki citi, kas nav pretrunā ar to, bet gan satur tās pašas patiesības ar dažiem paskaidrojumiem. Tie ir šādi:

1) Nīkajas ticības apliecinājums, kas tika sastādīts pirmajā Vispasaules koncilā Nīkajā 325. gadā.

2) Konstantinopoles ticības apliecinājums, kas ir tas pats Nīkajas ticības apliecinājums, bet papildināts ar skaidrāku dogmas par Svētā Gara dievišķību definīciju (pret Makedonija herēziju). Šie papildinājumi Nīkajas ticības apliecinājumā tika izdarīti Konstantinopoles koncilā 381 gadā.

3) Svētā Atanāzija ticības apliecinājums tā nosaukts tika tāpēc, ka sv. Atanāzijs bija ļoti dedzīgs neskartas doktrīnas par Svēto Trīsvienību aizstāvis, ko satur šis ticības simbols.

4) Tridenentas ticības apliecinājums, kas plašāk nekā citi ticības apliecinājumi izklāsta Baznīcas mācību par Svētajiem Rakstiem, Tradīciju, sakramentiem un svēto godināšanu.

Nīkajas-Konstantinopoles ticības apliecinājums, kas parasti tiek izmantots Dievišķajā Liturģijā, gan rietumu, gan austrumu katoļu ritos, sastāv no divpadsmit locekļiem, proti:

1. Es ticu uz vienu Dievu, visvareno Tēvu, debess un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu Radītāju.

2. Un uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva Dēlu, no Tēva dzimušu pirms visiem mūžiem, (Dievu no Dieva), gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu, ne radītu, vienas būtības ar Tēvu, caur kuru viss ir radīts.

3. Kurš mūsu, cilvēku, dēļ un mūsu pestīšanas labā nokāpis no debesīm, iemiesojies no Svētā Gara caur Jaunavu Mariju un cilvēks tapis.

4. Arī krustā sists par mums, zem Poncija Pilāta, cietis un apbedīts.

5. Un augšāmcēlies trešajā dienā, saskaņā ar Rakstiem.

6. Un uzkāpis debesīs: sēž pie Tēva labās rokas.

7. Un atkal atnāks ar godību tiesāt dzīvos un mirušos, viņa valstībai nebūs gala.

8. Un uz Svēto Garu, Kungu un Dzīvudarītāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts; kas ir runājis caur praviešiem.

9. Un uz vienu svētu, katolisku un apustulisku Baznīcu.

10. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai.

11. Gaidu mirušo augšāmcelšanos.

12. Un dzīvi nākamajā mūžībā. Amen.

Pr. S. Tiškēvičs KATOLISKAIS KATEHISMS Саtéсhisme Саthоliquе