06
Nov
Byzantine-Slavonic Rite

Saturday, 9.00 — Divine Liturgy of St. John Chrysostom

15.00 — Vespers
13
Nov
Byzantine-Slavonic Rite

Saturday, 9.00 — Divine Liturgy of St. John Chrysostom

15.00 — Vespers

Powered by iCagenda